{{vpdata["v_hoteltitle"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_hoteldesc"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_label_city"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_link_nearhotel"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_label_sdate"][vpostfix]}}

{{sdate | mydatestr}}

{{vpdata["v_label_edate"][vpostfix]}}

{{edate | mydatestr}}

{{vpdata["v_label_hotelname"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec1_title"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec1_desc"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec2_title"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec2_desc"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec3_title"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec3_desc"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec4_title"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec4_desc1"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec4_desc2"][vpostfix]}}
{{vpdata["v_sec4_desc3"][vpostfix]}} ---{{vpdata["v_panel_back"][vpostfix]}}